فصل سوم :نعیین جنسیت

بخش سوم: تعیین جنسیت

تعیین جنسیت از دیدگاه قرآن

تعیین جنسیت در دیدگاه روایات

آغاز جنسیت نطفه

تاثیر تغذیه هنگام آمیزش برای اولادپسر

تاثیر تغذیه هنگام آمیزش برای اولاد دختر

عیین جنسیت در دو ماه اول آبستنی

روش های تعیین جنسیت در هنگام انعقاد نطفه

روش های انتخاب فرزند دختر

روش های انتخاب فرزند پسر

نکات جانبی

تعیین زمان تخمک گذاری

تاثیر سن والدین در جنسیت نوزاد

راه های تشخیص جنسیت نوزاد

برخی نشانه های پسر بودن جنین

برخی نشانه های دختر بودن جنین/ 0 نظر / 4 بازدید